SmartPM

SmartPM

 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยมากจะใตั้งแต่โรงงานขนาดเล็กจนถึง โรงงานขนาดใหญ่ Smart PM เป็นโปรแกรมที่สามารถบริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และงานระบบของอาคารได้จากส่วนกลาง โดยสามารถแยกการบริหารงานได้ชัดเจนในกรณีที่มีหลายๆ อาคาร โดยต้องสามารถแยกบริหารได้พร้อมกันหลายอาคาร โดยใช้งานบนฐานข้อมูลเดียวหรือหลายฐานข้อมูลก็ได้ แต่ต้องสามารถเชื่องโยงกันในการเรียกดูข้อมูลได้ทุกอาคารโดยขึ้นอยู่กับระดับของผู้ใช้งานและระบบจะต้องสามารถทำงานหลักๆได้ดังต่อไปนี้

 • งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • งานแจ้งซ่อม (Emergency / Breakdown Work Order Management)
 • งานจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักร (Equipment History)
 • งานบริหารคลังอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักร (Spare part Management)
 • งานบริหารเจ้าที่หน้า / ช่าง (Staff Management)
 • การทำรายงาน / การวิเคราะห์ / สรุป (Generate Report forms)
 1. มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่ดี มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่ดี สามารถกำหนดระดับผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึงข้อมูลตามที่บริษัทต้องการได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานพร้อมๆกันได้ โดยไม่เกิดผลกระทบกับระบบของบริษัท และการทำงานของโปรแกรม
 2. สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเข้าใจและใช้งาน รวมถึงสามารถจัดทำฐานข้อมูลของระบบได้ง่ายไม่ซับซ้อนและรวดเร็ว
 3. สามารถแยกการแสดงข้อมูลของงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันกับงานแจ้งซ่อมทั่วไปสามารถใช้งานระบบได้ทันทีหลังทำการติดตั้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการจัดทำฐานข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์โดยสามารถทำการเรียกดูข้อมูลที่ได้ทำการป้อนเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. มีระบบการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายมีแผนการฝึกอบรมเพื่อการใช้งานอย่างชัดเจนถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีการรับประกันการทำงาน โดยให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการทำงานเป็นเวลา 1 ปี รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนหน้าตา และการทำงานของโปรแกรมบางส่วนเพื่อให้เข้ากับการทำงานของบริษัท
 5. การบริการหลังการขาย เรามีทีม Engineer ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม Smart PM และมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการบำรุงรักษา มาเป็นอย่างดี เพื่อดูแลและช่วยเหลือท่านในการใช้โปรแกรมจนกว่าจะใช้งานได้จริง เราจัดสัมมนา และ อบรมการใช้โปรแกรม Smart PM ทุกเดือน เมื่อท่านเกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม เราเชื่อมั่นว่าบริการของเราดีที่สุด

Smart PM program is a program used to manage the maintenance of the machine, much like a small factory until. Big factory

Smart PM is a program that manages the maintenance and maintenance of building equipment and systems centrally. The management can be clearly separated in the case of multiple buildings, with the ability to separate multiple management buildings. By using one database or multiple databases. However, you must be able to trust each building to access information, depending on the level of users and the system must be able to do the following tasks.

 • Preventive Maintenance.
 • Emergency / Breakdown Work Order Management.
 • Machine History (Equipment History).
 • Spare part Management (Spare part Management).
 • Staff Management.
 • Reporting / Analysis (Generate Report forms).
 1. have a good database security system Have a good database security system. Can set user level. To access the information that the company needs. Without limit of users Users can come to use simultaneously. Without impacting on the company system. And program functionality.
 2. Available in both Thai and English Can understand and use. The database can be easily and quickly assembled.
 3. Can display the preventive maintenance information with the general repair job, the system can be used immediately after the installation without waiting for the database to be completed, can browse the information. Has entered the system successfully.
 4. There are a variety of search systems, training plans for use, clearly, accurately and effectively. It is guaranteed to work. By counseling when having trouble working for 1 year responsible for changing the look. And some program functionality to match the work of the company.
 5. After sales service, we have a team of engineers who are trained on Smart PM program and have knowledge of maintenance planning. Come very well to take care and help you to use the program until it actually works. We organize seminars and training program Smart PM every month when you have problems using the program. We are confident that our service is the best.

Software Download

DMC Tool
SV Pro
Smart TIC Soft
Richmass
MEP
Atommicpower
ASIS EE
ASEFA
Allianze Energy
Manson Pro
AMPLO
JPPE Soft
SmartEE
SMIT Pro
Siemens
QPSM
Primus
PDMS
MRT Soft
Measuring Centre (IM Pro)
Max save (MEP Pro)
E-Sumption
ESIT
Energy Saving Device
EDM
DMS
Demand Monitoring (IDEA)
Compomax
APE