Smart Batching

Smart Batching

Smart Batching “ระบบควบคุมการชั่งผสมอาหาร”

กระบวนการสำคัญที่สุดที่ถือเป็นหัวใจในระบบการผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ ต่อเนื่อง และการตรวจสอบข้อมูลทุกระยะของกระบวนการผลิต ทีเอที ตระหนักถึง และได้จัดทำระบบที่เรียกว่า Smart Batching เพื่อให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแสดงข้อมูลการผลิตที่ชัดเจน มีการแจ้งเตือนเมื่อระบบทำงานผิดปกติ รวมไปถึงการป้องกันการปนเปื้อนทั้งของวัตถุดิบและอาหาร รวมถึงการตรวจสอบถังบรรจุ ก่อนการบรรจุอาหารลงไปในถัง และเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในภายหลังได้ด้วยโปรแกรม Smart Batching Report


• การชั่ง/การอินเตอร์เฟซกับฮาร์ดแวร์ของตัวบ่งชี้น้ำหนักที่มีความเสถียรและมีความไวสูงรองรับการทำงานกับเครื่องชั่งขนาดเล็ก และสามารถสั่งชั่งวัตถุดิบพร้อมกันได้สูงสุด 3 ถัง ระบบจะคำนวนค่า Freefall ให้อัตโนมัติ เพื่อความแม่นยำในกระบวนการชั่งวัตถุดิบ และระบบสามารถทำงานร่วมกับชุดควบคุมความเร็วได้อีกด้วย


• Handadd รองรับการเติม Handadd ทั้งแบบที่ไม่มีตัวบ่งชี้น้ำหนัก และแบบที่มีตัวบ่งชี้น้ำหนักเพื่อตรวจสอบน้ำหนักก่อนการเทเข้าเครื่องผสมในกระบวนการผสมอาหาร


• การผสมสามารถกำหนดเวลาการผสมทั้งแบบแห้ง แบบเปียก อีกทั้งยังสามารถกำหนดเวลา ของแต่ละสูตรได้อย่างอิสระถ้าต้องการของเหลว รองรับการฉีดของเหลวที่เป็นทั้งแบบ เครื่องชั่ง, น้ำหนักการสูญเสีย, เครื่องวัดการไหล (Pulse) รวมถึงการอินเตอร์เฟซกับระบบควบคุมของบริษัทอื่นๆ


• อินเตอร์เฟซสูตร ระบบสามารถนำเข้า สูตรอาหารโดยผ่านทาง ไฟล์ข้อความ, XML, จดหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับการนำสูตรมาใช้ในการผลิตซึ่งมีส่วนช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งาน


• การปนเปื้อนมีกระบวนการตรวจสอบและป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุดิบหรืออาหาร ที่อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคุณภาพอาหารในการผลิต และยังสามารถทำการล้างไลน์อัตโนมัติ (Automatic Flushing) ได้อีกด้วย


• การมอบหมายงานโปรแกรมที่ช่วยให้การสั่งชั่งสามารถที่จะทำการวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ สามารถกำหนดลำดับการผลิตของแต่ละสูตรได้อย่างอิสระ กำหนดจำนวนชุดการผลิต รวมถึงกำหนดเส้นทางการลำเลียงอาหารไปยังถังบรรจุได้ล่วงหน้า


• Automatic Routing โปรแกรมจะทำการเดินเส้นเครื่องจักรให้อัตโนมัติ โดยมีการตรวจความถูกต้องของถังปลายทางและเส้นทางที่ใช้ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และมีเวลาทำความสะอาดอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้มีอาหารตกค้างอยู่ในเส้นการผลิต

Smart Batching Report
โปรแกรมที่จะต้องใช้ทำงานควบคู่กับระบบการผลิตเพื่อใช้ในการบันทึกรายละเอียดของวัตถุดิบ, สูตร, กำหนดค่าป้องกันการปนเปื้อน และใช้สำหรับ

ดูรายงานที่ได้จากการผลิต

 • การจัดองค์ประกอบ<- กำหนดค่าสูตรที่รอดำเนินการ
 • การกำหนดค่าสูตรที่ใช้งานอยู่
 • การกำหนดค่าการปนเปื้อน
 • รายงานรายวันแบงก์
 • รายงานสรุป (ส่วนผสม / สูตร)
 • พารามิเตอร์รายงาน
 • รายงานสัญญาณเตือนภัย
 • รายงานงาน
 • การส่งออกข้อมูล

Smart Batching “food weight control system”
The most important process is the heart of the production system that requires fast, accurate and continuous monitoring of all stages of the production process. TAT is aware of and has developed a system called Smart Batching for efficient production. Show clear production data. There are alerts when system malfunction. Including prevention of contamination of both raw materials and food. Include check tank. Before filling food into the tank. And keep the events for analysis. Fix it later with Smart Batching Report.


• Weighing the Interface with the Stable and Highly Loaded Weight Indicator Hardware. Supports Micro Scale and weighs up to 3 batches of raw material. The system automatically calculates FreeFree for accurate weighing process. And the system can work with speed controllers as well. • Handadd supports Handadd both without Weight Indicator and Weight Indicator to check the weight before pouring Mixer in the food mix.


• Mixing can schedule both dry and wet mixes and can be scheduled. Liquid supports both Scale, Loss weight, Flow meter (Pulse), as well as interfaces with other companies’ control systems. • Formula Interface The system can be imported. Recipes via Text File, XML, Mail etc. to facilitate the use of formulas to produce, which helps to reduce errors that may be caused by the input of the user.


• Contamination Has a process to check and prevent contamination of raw materials or food. That may cause problems of food quality in production. It can also be Automatic Flushing.


• Job Assignment A program that allows weighing to be planned in advance. Each production formula can be independently set. Set production batch number Include pre-conveying path to the tank.


• Automatic Routing The program automatically walks the machine. The accuracy of the destination tank and route used. Include checks to prevent Contamination and Automatic Clean Time to prevent residue in the production line.

Smart Batching Report

The program will need to work in tandem with the production system to record raw materials, formulas, defenses, and contaminants. And use it to view reports produced.

 • Ingredient Configuration.
 • Pending Formula Configuration.
 • Active Formula Configuration.
 • Contamination Configuration.
 • Report Daily Batch.
 • Report Summary (Ingredient / Formula).
 • Report Parameter.
 • Report Alarm Logger.
 • Job Report.
 • Data Export.

Software Download

DMC Tool
SV Pro
Smart TIC Soft
Richmass
MEP
Atommicpower
ASIS EE
ASEFA
Allianze Energy
Manson Pro
AMPLO
JPPE Soft
SmartEE
SMIT Pro
Siemens
QPSM
Primus
PDMS
MRT Soft
Measuring Centre (IM Pro)
Max save (MEP Pro)
E-Sumption
ESIT
Energy Saving Device
EDM
DMS
Demand Monitoring (IDEA)
Compomax
APE