SmartEE

SmartEE

SmartEE
The Energy Management Software โปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมจะคำนวณค่าดีมานด์ (Demand) แบบ Real time พร้อมทั้งประมาณการค่าดีมานด์ (Demand) ล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที

SmartEE
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้เป็นจำนวนมากโดยจะอาศัย Monitor การใช้กระแสไฟฟ้าไปเฉลี่ยการใช้ในแต่ละช่วงเวลาให้เท่าๆกัน เพื่อลดค่า Demand และนำไปสู่การลดค่ากระแสไฟฟ้า

SmartEE
เครื่องมือที่ช่วยบริหาร และวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมสามารถคำนวณค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand) แบบ (Real time) พร้อมทั้งประมาณการล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที โดยโปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งบันทึกประวัติ และพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงาน

SmartEE
สามารถแสดงผล และบันทึกค่าทางไฟฟ้า ได้ดังนี้ V-Line, V-Phase, V-Average, V-Line, A-Average, A-Neutral, KW, KVA, KVAR, PF, Frequency, Demand, Demand, Demand Control, RunningHour, Total Harmonics-Volt, Total Harmonics Current, Efficiency (%) , Load (%) , Partial Harmonics หรือค่าอื่น ๆ ที่มิเตอร์สามารถอ่านค่าได้

SmartEE
สามารถแสดงกราฟฟิค แสดงหน้า Volt-Line, Volt-Phase, A-Line, Kw-Line, ค่า Total Harmonics และ Partial Harmonics (ในกรณีที่เครื่องมือวัดสามารถอ่านค่าได้) SmartEE สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเป็น 4-20 mA เพื่อแสดงค่า ปริมาณน้ำมัน, ก๊าซ, ลม และชื้นได้
หน้าจอสามารถได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หน้าจอสามารถเปลี่ยนสี (Back Ground Color) และทำตาราง (Display Grid) ได้

 

 

 • Smart Monitor
  เชื่อมต่อข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ Real Time ทั้งแบบกราฟ, ตัวเลข, หรือกราฟฟิค และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดอื่นๆได้ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำมัน ก๊าซ ลม และความชื้น มีหน้าต่างแสดง Balance Phasor รวมถึงการตั้งค่าการเตือน (Alarm) โดยสามารถส่งการเตือนไปยังอีเมล (Email) ได้ และมีฟังก์ชั่นการคำนวณค่าพลังงานต่อหน่วยการผลิตแบบ Real Time (Real Time Energy / Product Unit)

 • Smart Reporter
  สามารถส่งข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรม Excel ผ่าน Email ได้โดยอัตโนมัติ (Auto Report) และสามารถคำนวณค่า Load Factor ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังคำนวณค่าไฟฟ้าได้ทั้งแบบ Normal, TOD และ TOU พร้อมทั้งยังสามารถแสดงค่า Demand รวมถึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ทั้งในรูปแบบกราฟและตัวเลข

Option

 • Monitoring & Report Energy on Web
  ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลพลังงานแบบ Real-Time ในรูปแบบกราฟฟิคอย่างง่ายผ่าน Web Browser กำหนดรูปแบบในการเฝ้าดูค่าพลังงาน ข้อมูลการรายงานประวัติการใช้พลังงาน หรือค่าใช้จ่ายจาก Billing Function แสดงในรูปแบบกราฟฟิค เรียกดูผ่านเวปบราวเซอร์ แสดงผลได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือจอมอนิเตอร์ติดตั้งภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การบริหารการใช้งานพลังงานไฟฟ้าอย่างมีส่วนร่วมจากองค์กร

 • OEE Report
  (Overall Equipment Effectiveness) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้วัดประสิทธิพลของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใดๆ โดยรวม และ วิธีการนี้จะทำให้เรารู้ถึง ความสามารถ ฟฤติกรรม และกำลังการผลิตตลอดจนเวลาสูญเสียของเครื่องจักรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การหาแนวทางการปรับปรุง และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ, SmartEE จะทำให้การวัดค่า OEE ทำได้ง่ายขึ้นและเป็น Real-Time

 • Smart Control
  เป็นเครื่องมือเสริม ที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งตัดต่อ Load ผ่าน PLC, Remote I/O หรือ Contact Relay โดยเลือการควบคุมโดยผ่านค่าดีมานด์จาก Smart Monitor และ/หรือ สามารถตั้งตารางการควบคุมได้

More options
โปรแกรมสามารถส่งข้อมูลคำสั่งผ่าน OPC ไปยังโปรแกรม Power HMI, LABVIEW, Visual Basic รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลขึ้น Website ได้ และสามารถแปลงฐานข้อมูลจาก Binary file เป็น SQL ได้

More info

Marketing | 0893600046 | Email marketing@tat.co.th
Service | 0887792936 | Email SmartEE@tat.co.th
LINE : @SmartEE

FREE DOWNLOAD SmartEE One NO EXPIRE DATE
SmartEE
One คือโปรแกรมที่สามารถ download และติดตั้งเพื่อใช้งานฟรี จากการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าได้จำนวน 1 License

วิธีการติดตั้ง SmartEE One

FREE DOWNLOAD NO EXPIRE DATE

CLICK>>SmartEE  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานฟรี โดยไม่ต้องต่อพ่วงกับอุปกรณ์ (Countdown 2hrs. for re-open)

CLICK>>SmartEEONE เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้งาน หรือใช้งานจริง โดยต่อพ่วงกับดิจิตอลมิเตอร์และตัวแปลงสัญญาณ ใช้ได้กับ 1 มิเตอร์

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการใช้งาน SmartEE One

Registration SmartEE One Free License

Software Download

DMC Tool
SV Pro
Smart TIC Soft
Richmass
MEP
Atommicpower
ASIS EE
ASEFA
Allianze Energy
Manson Pro
AMPLO
JPPE Soft
SmartEE
SMIT Pro
Siemens
QPSM
Primus
PDMS
MRT Soft
Measuring Centre (IM Pro)
Max save (MEP Pro)
E-Sumption
ESIT
Energy Saving Device
EDM
DMS
Demand Monitoring (IDEA)
Compomax
APE