NEWS IoT OEE with KKU

NEWS IoT OEE with KKU

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมและจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โดยโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า SmartEE ที่บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้พัฒนาขึ้น เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตาม และตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกกรรมภาคที่ 5 ที่จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยข้อมูล Machine Monitoring ที่บันทึกจากโปรแกรม จะแสดงผลข้อมูลแบบ IoT และนำส่งค่าพลังงานและ OEE ของ Machine Monitoring ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ตามการ Update ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการผลิตและข้อมูล OEE ที่คำนวณได้ 

 

ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกว่า เป็นผู้ประกอบการ SME จำนวนกว่า 40 สถานประกอบการในภาคอีสาน ไม่ว่าจเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและเครื่องหนัง ชีวิภาพพลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสาธารณสุข อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น

 

โดยการเฝ้าดู จะใช้เครื่องจักรหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเตาหลอม เครื่องขัด เครื่องกระเทาะ เครื่องบีดอัดขยะ เตาอบพลาสต้า เครื่องบดมันสำประหลัง ปั้มน้ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น