การประกวดงาน Innovation Award 2017

การประกวดงาน Innovation Award 2017

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้นำทางด้านโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า SmartEE และ Mill Plus ระบบการบริหารจัดการและควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ด้วย SCADA

ได้จัดการประกวดงาน Internal Innovation ภายใต้ชื่อ Innovation2017 ขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้พนักงานที่สนใจนำเสนอโครงการนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการออกแบบโปรแกรมเพื่อประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ

 

งาน Innovation2017 ได้จัดเพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพพร้อมนำนวัตกรรมมาพัฒนาใช้งานจริง ด้วยการศึกษาค้นคว้า โดยเปิดให้มีการเริ่มค้นคว้า นับตั้งแต่ต้นปี 2560 เรื่อยมาจนปิดรับเดือนมิถุนายน 2560 ก่อนจะนำเสนอโครงการของแต่ละโครงการในวันดังกล่าว

 

ทั้งนี้ มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเกิน 90% โดยทั้งหมด จากแผนกวิศวกรรม แผนกนักเขียนโปรแกรม แผนกพัฒนาแอพพลิเคชั่น และแผนกประสานงานโครงการ ได้ร่วมนำเสนอแผนงานนวัตกรรม ใช้ระยะเวลาในการนำเสนอ ร่วม 1 วันเต็ม

คณะกรรมจากกลุ่มผู้บริหารและประธานบริษัท ผู้ร่วมตัดสินจากการนำเสนอ และประโยชน์ รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีโลก

คุณชาญณรงค์ ปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ

คุณวัลลภ คีรีมาศสกุล รองกรรมการผู้จัดการ

คุณเมษพัฒน์ ดีมาก ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโปรแกรมจัดการการผลิต

คุณวิเศษ เจริญวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกร

คุณศุภชัย รัฒนวิมลมาลย์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ในภาคค่ำ ได้มีงานประกาศใบประกาศนีย์บัตร ให้กับผู้ส่งผลงานนำเสนอ ทุกคน และงานประกาศผลรางวัล
ผู้ชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสดมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสดมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสดมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย ได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
รวมมูลค่าเงินเงินสดทั้งสิ้น 115,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานพร้อมคณะกรรมการและพนักงานทุกคน รับประทานอาหารที่โรงแรม เพื่อฉลองการปิดงาน Innovation2017 อย่างเป็นทางการ และพักผ่อนที่โรงแรม

ภาพ คุณชาญณรงค์ ปรีชากุล กล่าวชมเชยพนักงานที่ร่วมกิจกรรมนวัตกรรมนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดให้เกิดโครงการจริง กำหนดการให้เกิดโครงการภายในปี 2017 นี้ ทุกโครงการ